Main page

English and Polish version.

Welcome. This is the official Biegański secondary school  webpage of Erasmus + project entitled ENTREPRENEURIAL YOUNG CITIZENS OF MODERN EUROPE (EYCME) Here you can find a lot of information on our Erasmus project such as   photos, presentations,  videos and other creative stuff that will show you how hard we work on the two-year-old project.

Witamy. To jest oficjalna strona internetowa projektu Erasmus+ pt.:PRZEDSIĘBIORCZy MŁODZI OBYWATELE NOWOCZESNEJ EUROPY (EYCME) Tutaj można znaleźć wiele informacji na temat naszego projektu Erasmus+, takich jak zdjęcia, prezentacje, filmy i inne kreatywne rzeczy, które są dowodem na to , jak ciężko pracujemyw tym  dwuletnim projekcie.

About Erasmus + in III LO im. dr Wł. Biegańskiego

Our high school participates in the Erasmus + Action KA 229 program in the project entitled „Entrepreneurial Young Citizens of Modern Europe”. The project coordinator is the Spanish school from Malaga, and the partner schools are the Hungarian school in Budapest, the Croatian school from the city of Dakovo, as well as our III LO, in which the English language teacher Agnieszka Janiszewska acts as the coordinator. Erasmus + is a two-year-old project (from 01/09/2018 to 31/08/2020), which aims to develop entrepreneurship as the ability to be creative, innovative, organized and independent in making decisions, as well as to implement the above features not only in school but also social initiatives in the city. Through a variety of exercises, activities and experiments conducted under the guidance of teachers, as well as through the exchange of good practices in this field with students from partner schools, the young man will be better prepared to find himself on the labour market in the future, and more aware of the local environment whose he can become an active member. The key elements of the project will be joint work for both citizenship and entrepreneurship competences at both local and international level through activities for non-governmental organizations dealing with excluded groups. The starting point will be to create the so-called mini-companies of small social character. Students will engage in entrepreneurial class activity to learn to work in teams, organize, solve problems, take initiatives, present and do important things. They will collaborate globally with their peers, learn from each other, use various tools and try to find ways to change positively in school education.

THE FIRST STEPS IN ERASMUS
So far, a design group of first and second grade students has been created. It simultaneously participates in the eTwinning online project, where it participates in the discussion on the forum. It has also prepared a project of her photo on the Genially platform (https://view.genial.ly/5bd223e21731ef4892eb9575/interactive-content-interactive-image)and has the opportunity to meet project participants from Hungary, Spain and Croatia. It was a part of the European Foreign Language Day, during which students prepared multimedia presentations about 4 countries participating in the project, videos encouraging to learn foreign languages, as well as a language knowledge quiz on the Flipquiz platform under the direction of the project coordinator. To familiarize the group of students with the social issues of our city, the project coordinator undertook cooperation with the Agape association, which organized the first of two meetings for the project group of students in the project area of ​​the FIO Project association: „Volunteering? I’m going in. I’m winning! „Erasmus participants have prepared our project logo designs, a video about Częstochowa and themselves, a multimedia presentation in the Genially program about NGOs in Częstochowa dealing with children, as well as a type of multimedia presentation in the form of Pecha Kucha format about our school. All these products will be taken by a group of students participating in the first mobility that will take place in Dakovo, Croatia in November 2018.

Nasze liceum uczestniczy w programie Erasmus + Action KA 229 w projekcie zatytułowanym „Przedsiębiorczy młodzi obywatele nowoczesnej Europy”. Koordynatorem projektu jest szkoła hiszpańska z Malagi, a szkołami partnerskimi są szkoła węgierska w Budapeszcie, szkoła chorwacka z miasta Dakovo, a także nasze III LO im. dr Wł. Biegańskiego , w której koordynatorem jest nauczycielka języka angielskiego Agnieszka Janiszewska. Erasmus + to dwuletni projekt (od 01/09/2018 do 31/08/2020), którego celem jest rozwój przedsiębiorczych umiejętności takich jak kreatywność, innowacyjność, bycie zorganizowanym i niezależnym w podejmowaniu decyzji, a także wdrażaniu powyższych umiejętnościnie tylko w życiu szkolnym ale także w inicjatywach społecznych w mieście. Dzięki różnorodnym ćwiczeniom, działaniom i eksperymentom przeprowadzanym pod kierunkiem nauczycieli, a także poprzez wymianę dobrych praktyk w tej dziedzinie z uczniami ze szkół partnerskich, młody człowiek będzie lepiej przygotowany do znalezienia się na rynku pracy w przyszłość i bardziej świadomy lokalnego środowiska, którego może zostać aktywnym członkiem. Kluczowymi elementami projektu będą wspólne prace na rzecz kompetencji obywatelskich i przedsiębiorczych na poziomie lokalnym i międzynarodowym poprzez działania na rzecz organizacji pozarządowych zajmujących się grupami wykluczonymi.
Punktem wyjścia będzie stworzenie tzw. mini-firm o małym charakterze społecznym. Uczniowie będą angażować się w zajęcia z przedsiębiorczości, aby nauczyć się pracować w zespołach, organizować, rozwiązywać problemy, podejmować inicjatywy, prezentować i robić ważne rzeczy. Będą współpracować globalnie z rówieśnikami, uczyć się od siebie nawzajem, korzystać z różnych narzędzi i próbować znaleźć sposoby pozytywnej zmiany w edukacji szkolnej.
PIERWSZE KROKI W ERASMUSZE:  Do tej pory powstała grupa projektowa uczniów klas pierwszych i drugich. Jednocześnie,uczniowie biorą udział w internetowym projekcie eTwinning, w którym odpowiadaja na pytania na forum. Grupa projektowa przygotowała również projekt swojego zdjęcia na platformie Genially (https://view.genial.ly/5bd223e21731ef4892eb9575/interactive-content-interactive-image) i ma okazję spotkać uczestników projektu z Węgier, Hiszpanii i Chorwacji na platformie eTwinning. Odbył się też Europejskiegi Dzień Języków Obcych, podczas którego uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne o 4 krajach uczestniczących w projekcie, filmy zachęcające do nauki języków obcych, a także quiz wiedzy o języku na platformie Flipquiz pod kierunkiem koordynatora projektu . Aby zapoznać grupę studentów z problemami społecznymi naszego miasta, koordynator projektu podjął współpracę ze stowarzyszeniem Agape, które zorganizowało pierwsze z dwóch spotkań dla grupy projektowej w obszarze projektu stowarzyszenia FIO Project: Wolontariat? Wchodzę. Wygrywam! ”Uczestnicy Erasmusa przygotowali projekty logo do naszego projektu, film o Częstochowie i sobie, prezentację multimedialną w programie Genially o organizacjach pozarządowych w Częstochowie zajmujących się dziećmi, a także typ prezentacji multimedialnej w formie Pecha Kucha o naszym mieście. Wszystkie te produkty zostaną zabrane przez grupę 6 uczniów uczestniczących w pierwszej mobilności, która odbędzie się w Dakovo w Chorwacji w listopadzie 2018 r.

 

Contact

Address